TIEDOTTEET

TIEDOTE 20.10.2017

Aran tarkastus
NUORISOSÄÄTIÖN TOIMENPITEET

Nuorisosäätiö on vastaanottanut ARAn 19.10. antaman lausunnon ja jatkaa jo aloitettuja korjaustoimia, jotta säätiö täyttää arava- ja korkotukilain yleishyödyllisyyssäännökset.

Nuorisosäätiö on ollut ARAn tarkastuksen alaisena, minkä perusteella ARA julkaisi kesäkuussa tarkastuskertomuksensa ja kehotuksensa tehdä säätiön toimintoihin tarvittavia korjaustoimenpiteitä syyskuun loppuun mennessä.

Nuorisosäätiö on jättänyt ARAlle kirjallisen vastineensa 29.9. ja täydentänyt sitä 8.10. sekä 16.10., johon ARA on antanut lausuntonsa 19.10.2017. Lausunnossaan ARA hyväksyy säätiön esittämät toimenpiteet tietyin varauksin ja esittää asioiden kuntoon saattamiseen määräajat.    

Nuorisosäätiö ottaa ARAn vaateet vakavasti. Nuorisosäätiön sekä jo tehtyihin että edelleen jatkettaviin toimenpiteisiin lukeutuvat muiden muassa:

 • Puretut sijoitukset. Lisäksi mahdollisesti riskiä sisältäneet sijoitukset on myyty. Tämän on ARA hyväksynyt.

 • Sääntöuudistus, joka on sekä ARAn hyväksymä että Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistama. 
 • Konsernin taseen uudelleenrahoittamisen järjestelyt, jotta sisäiset lainoitukset voidaan purkaa ARAn uuden ohjeistuksen mukaisesti. Nämä tulee olla ARAn mukaan tehtynä 31.1.2018 mennessä.
 • Konsernirakenteen muutossuunnittelu. Rakennetta muutetaan ARAn ohjeistuksen mukaisesti siten, että ARA-kohteet ja vapaarahoitteiset kohteet erotetaan jatkossa toisistaan. Tämä tulee olla ARAn mukaan toteutettuna 31.7.2018 mennessä.  
 • Säätiön Viron toiminnoista luopuminen – esisopimuksen toimintojen myynnistä on jo tehty.  
Aki Haaro, toimitusjohtaja

TIEDOTE 6.10.2017

Aran tarkastus 2016-2017
NUORISOSÄÄTIÖN KORJAUSTOIMENPITEET

Nuorisosäätiö on ollut reilun vuoden Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tarkastuksen alaisena, minkä perusteella ARA julkaisi kesäkuun lopulla tarkastuskertomuksen ja kehotuksen tehdä toimintoihin tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

Nuorisosäätiö on jättänyt ARAn esitykseen kirjallisen vastineensa annettuun määräaikaan mennessä (29.9.2017).

Säätiö on tehnyt samanaikaisesti jo tarkastuksen aikana, ARAn kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta, tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. Toimenpiteisiin lukeutuvat muiden muassa:

 • Sijoitukset, joita ARA piti sääntöjen vastaisina, on purettu. Lisäksi mahdollisesti riskiä sisältäneet sijoitukset on myyty. ARAn kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella säätiön sijoitukset on pääsääntöisesti todettu ARA-ohjeiden mukaisiksi.
 • Sääntöuudistus, joka on sekä ARAn hyväksymä että Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistama (3.7.2017).  
 • Konsernirakenteen muutossuunnittelu. Rakennetta muutetaan ARAn ohjeistuksen mukaisesti siten, että ARA-kohteet ja vapaarahoitteiset kohteet erotetaan jatkossa toisistaan. Muutosprosessi vie arviolta noin kaksi vuotta.
 • Konsernin taseen uudelleenrahoittamisen järjestelyn aloitus, jotta sisäiset lainoitukset voidaan purkaa ARAn uuden ohjeistuksen mukaisesti.
 • Säätiön Viron toiminnoista luopuminen – esisopimuksen toimintojen myynnistä on jo tehty.  

Nuorisosäätiö odottaa saavansa lokakuun loppuun mennessä ARAlta vahvistuksen esittämilleen toimenpiteille. Mikäli, säätiön antama ehdotus ei sellaisenaan käy ARAlle, muutamme suunnitelmaamme ARAn esittämien toiveiden mukaisiksi.

Vapaarahoitteisten vuokrakotien asukasvalinnat Nuorisosäätiö sitoutuu jatkossakin tekemään ARAn kriteeristön mukaisesti, kuten tähänkin mennessä on tehty.   
Aki Haaro, toimitusjohtaja

Nuorisosäätiö srTIEDOTE 27.9.2017

VELKAONGELMAT VAATIVAT PITKÄKESTOISTA TUKEA

Nuorisosäätiöllä on vuosien 2014–2017 aikana kehitetty osana valtakunnallista Mun talous -hanketta nuorten ylivelkaantumista ehkäisevää palvelukokonaisuutta, joka pitää sisällään muun muassa uusia työkaluja ja menetelmiä henkilöstölle ja sidosryhmille.

Uusia materiaaleja on tuotettu ja koulutuksia on järjestetty nuorten talous- ja velka-asioiden ymmärtämiseen ja niissä auttamiseen. Myös nuorille suunnattuja koulutuksia, työpajoja on järjestetty ja materiaaleja on kehitetty.

Nuorisosäätiö on tehnyt aktiivista yhteistyötä eri järjestöjen, viranomaistahojen ja laajan verkoston kanssa velkaantumisen ehkäisemiseksi ja jo velkaantuneiden auttamiseksi. Talous- ja velka-ongelmien hoitaminen vaatii pitkäkestoisen tuen lisäksi nuoren omaa sitoutumista, halua ja ennen kaikkea uskoa siihen, että kierteestä voi päästä ulos. Velka voi syntyä hetkessä, mutta sen hoitaminen vaatii usein aikaa ja kärsivällisyyttä.

Nuorisosäätiöllä on osoittaa useita rohkaisevia esimerkkejä siitä, kuinka ammattitaidolla ja uskomalla nuoren omiin voimavaroihin voidaan velkaantunut nuori saada jälleen jaloilleen.

Uusi opas nuorten talous- ja velka-asioiden ensiapuun

Opas on tarkoitettu nuorMun talous -opasia työssään kohtaaville ammattilaisille tueksi ja käsikirjaksi talous- ja velka-asioiden ensiapuun. Oppaassa kannustetaan ammattilaisia ja kasvattajia ottamaan raha-asiat puheeksi lasten ja nuorten kanssa, käydään läpi asioita – tietoja, taitoja ja rutiineja – jotka kuuluvat arjen talouden hllintaan. Oppaassa kerrotaan myös, miten ohjeistaa nuorta velkojen itsenäisessä selvittämisessä, esitellään velkojen järjestelykeinot ja vinkataan hyvistä toimintamalleista.

Opas pitää sisällään myös keskeisen talousaiheisen sanaston. Siihen on koottu hyödyllisiä verkkosivustoja, oppaita, laskureita, maksuttomia neuvontapalveluja, pelejä ja muita työkaluja, jotka sopivat niin ammattilaisille kuin nuorille talous- ja velka-asioiden ensiavun tueksi.

Lataa Puhu rahasta -opas


Lisätietoja:
Talous- ja velka-asioiden asiantuntija, projektikoordinaattori Essi Lindberg essi.lindberg@nuorisosaatio.fi
http://muntalous.fi/

Essi vastaa Nuorisosäätiöllä aihepiirin kouluttamisesta, toimintamallien kehittämisestä ja  kokeilemisesta. Essi on toiminut neljä vuotta Nuorisosäätiön vastuutyöntekijänä Suomen Setlementtiliiton, Takuusäätiön, Nuorisosäätiön ja Nuorisoasuntoliiton yhteisessä Mun Talous- hankkeessa. 


MEDIATIEDOTE 30.6.2017

NUORISOSÄÄTIÖ SELKEYTTÄÄ TOIMINTAANSA

Nuorisosäätiö on käynyt ARAn tarkastuksen tulokset tarkasti läpi ja kokee, että raportin pohjalta säätiön on hyvä parantaa ja selkeyttää toimintaansa entistä läpinäkyvämpään suuntaan. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on suorittanut Nuorisosäätiö sr:ää käsittelevän tarkastuksen aikavälillä 6.6.2016–30.3.2017. Nuorisosäätiö on antanut tarkastuskertomukseen vastineensa 30.5.2017.

ARAn selvitys nosti esiin muun muassa Nuorisosäätiön sijoitustoiminnan ja sisäiset tilapäislainoitukset, joissa Nuorisosäätiön tulee tarkastella menettelytapojaan ja parantaa toimintaansa.

Nuorisosäätiö on ottanut tulokset vastaan ja näkee raportin sisällön tilaisuutena kehittää ja selkeyttää toimintaansa, lisätä viestintäänsä sekä olla jatkossa entistä läpinäkyvämpi kaikille osapuolille. Nuorisosäätiö on velvoitettu korjaamaan toimintaansa 29.9.2017 mennessä.

Toimenpiteisiin on jo ryhdytty: yhtenä merkittävänä korjaustoimenaan Nuorisosäätiö on jo aloittanut koko konsernin rakennejärjestelyiden muutosvalmistelut. Lisäksi säätiön sääntöihin on tehty muutoksia.

Pahoittelemme Nuorisosäätiön toiminnassa olleita epäkohtia, jotka nyt korjataan, jotta voimme jatkossa tehdä entistä paremmin ja monipuolisemmin töitä nuorten asumisen ja itsenäistymisen eteen sekä kehittää toimintaamme.

Toimintamme ydin on nyt ja tulevaisuudessa nuorten itsenäistymisen tukeminen ja asumisen kehittäminen.  Tämän eteen teemme töitä joka päivä. Haluamme olla mukana luomassa hyvää ja huolehtia siitä, että teemme asiat oikein.

Yhteydenotot: viestintäpäällikkö Tytti Aarnio, tytti.aarnio@nuorisosaatio.fi, puh. 040 536 0367.


MEDIATIEDOTE 15.6.2017 | PORI

KUNINKAANHAANAUKIO 2:SSA RAKENNETAAN JÄLLEEN

Nuorisosäätiön vuokrakohteen, Koy Kuninkaanhaan Tähden rakennustyöt ovat päässeet
käynnistymään tämän viikon maanantaina. Urakoitsija arvioi kohteen olevan viivästyksistä huolimaatta valmis alkuperäisen aikataulun mukaan lokakuun lopussa.

Asuntojen hakuaika löytyy Nuorisosäätiön nettisivuilta, kun aikataulut varmistuvat. Asunnot on
tarkoitettu ensisijaisesti 18–29-vuotiaille työssäkäyville ja työelämään hakeutuville nuorille.

Lisätietoja: Aki Haaro, toimitusjohtaja, p. 040 138 0329 tai aki.haaro@nuorisosaatio.fi


MEDIATIEDOTE 30.5.2017 | PORI

NS:N PORIN KOHTEEN, KUNINKAANHAANAUKIO 2:DEN RAKENNUSTYÖT JATKUVAT

Nuorisosäätiö läpikäy parhaillaan koko organisaatiota kattavaa, rahoitukseen ja muuhun toimintaan liittyvää uudelleenorganisointia, jonka etenemisen myötä Nuorisosäätiön vuokrakohteen, Koy Kuninkaanhaan Tähden, rakennustyöt pääsevät jälleen käynnistymään.    

Vaikka kohteen rakennustyöt ovat olleet tauolla noin kuukauden ajan, on talon kunnosta huolehdittu yhdessä urakoitsijoiden kanssa.

Alustavan sopimuksen mukaan kohteen piti valmistua lokakuun lopussa, mutta tauon takia valmistuminen siirtyy myöhemmäksi. Nuorisosäätiö tiedottaa kohteen rakennuttamisesta ja valmistumisaikataulusta tarkemmin asioiden selkeydyttyä.

Asuntojen hakuaika löytyy Nuorisosäätiön nettisivuilta, kun aikataulut varmistuvat. Asunnot on tarkoitettu ensisijaisesti 18–29-vuotiaille työssäkäyville ja työelämään hakeutuville nuorille.

Lisätietoja: Aki Haaro, toimitusjohtaja, p. 040 138 0329 tai aki.haaro@nuorisosaatio.fi


MEDIATIEDOTE 12.5.2017 | PORI

PORIN KUNINKAANHAKAAN VALMISTUVAN VUOKRATALON VALMISTUMINEN VIIVÄSTYY

Kuninkaanhaanaukio 2:een valmistuvan Koy Kuninkaanhaan Tähden -vuokrakohteen rakennuttaja Nuorisosäätiö ja pääurakoitsija Kivimäki & Salminen Oy ovat yhdessä sopineet kohteen urakoitsijan kanssa, että rakentamisessa joudutaan pitämään toistaiseksi taukoa. Alustavan sopimuksen mukaan kohteen pitäisi valmistua lokakuun lopussa, johon nyt saattaa tulla viivästyksiä.

Nuorisosäätiössä käydään parhaillaan koko organisaatiota kattavaa, rahoitukseen ja muuhun toimintaan liittyvää uudelleenorganisointia, mikä heijastuu muiden muassa myös Porin kohteen työmaalle.

Vaikka kohde on rakenteiltaan vielä keskeneräinen, Nuorisosäätiön huolehtii ja vastaa yhdessä urakoitsijoiden kanssa, että talon kunto ei tauosta kärsi.  

Nuorisosäätiö tiedottaa kohteen rakennuttamisen jatkosta ja valmistumisaikataulusta tarkemmin heti asioiden selkeydyttyä, viimeistään ensi viikon lopulla. Keskeneräisistä asioista emme voi kommentoida tämän enempää. 


Lisätietoja: Aki Haaro, toimitusjohtaja, p. 040 138 0329 tai aki.haaro@nuorisosaatio.fi


MEDIATIEDOTE 3.2.2017

NUORISOSÄÄTIÖN KIINTEISTÖOMISTUSTEN UUDELLEENORGANISOINTI 

Nuorisosäätiö on myynyt Kiinteistö Oy Petterintornin Lease Deal Oyj:lle sekä ST Capital Oy:lle. Myynnin kohteina ovat Koy Helsingin Petterintornin omistamat kiinteistöt: Herttoniemen Petteri sekä Puotilan Klaavuntorni.

Omistajavaihdos ei aiheuta muutoksia vuokralaisten asemiin tai vuokriin. Kaikki voimassa olevat sopimukset vuokralaisten kanssa jatkuvat saman sisältöisinä. Toteutuva kiinteistökauppa ei edellytä asukkailta erillisiä toimenpiteitä.

Kiinteistökauppa on toteutunut 30.1.2017. Kaupan myötä Nuorisosäätiö uudelleen organisoi kiinteistöomistuksiaan. Kaupasta saaduilla tuotoilla rakennutamme lisää uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja nuorille aikuisille pääkaupunkiseudulle.  

"Nuorisosäätiöllä on parhaillaan rakenteilla ja suunnitteilla noin 750 asuntoa ympäri eteläistä Suomea. Näiden kahden kiinteistöyhtiön myynnin turvin Nuorisosäätiön pystyy jatkossakin vastaamaan pääkaupunkiseudun akuuttiin asuntopulaan ja varmistamaan sen, että 18–35-vuotiailla nuorilla aikuisilla on myös tulevaisuudessa tarjolla kohtuuhintaisia vuokrakoteja", Perttu Nousiainen, Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja kertoo. 

LEASE DEAL OYJ KASVATTAA ASUNTOSALKKUAAN

Lease Deal Groupiin kuuluva kiinteistösijoitusyhtiö Lease Deal Oyj on kasvattanut asuntosalkkuaan ostamalla yhdessä
ST Capitalin kanssa Nuorisosäätiön kaksi 2000-luvulla valmistunutta kerrostalokokonaisuutta itäisestä Helsingistä: Puotilasta ja Herttoniemenrannasta. Kohteissa on yhteensä noin 6 000 neliömetriä vuokrattavaa asuinpinta-alaa.

Lease Dealin osuus kokonaisuudesta on 70 %. Kauppa astuu voimaan heti. Nykyiset vuokrasopimukset pysyvät toistaiseksi ennallaan. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa, mutta toteavat sen olevan kymmenissä miljoonissa.

"Lease Dealin kiinteistösalkku painottuu voimakkaasti liiketeollisiin kohteisiin ja haluamme tasapainottaa salkkuamme. Nyt tehty kauppa tuplaa asuntosalkkumme", Lease Deal Oyj:n toimitusjohtaja Timo Nieminen toteaa.

"ST Capital Oy:n liiketoiminta keskittyy pääsääntöisesti asuinhuoneistoihin ja siksi kohteet sopivat täydellisesti salkkuumme", ST Capitalin toimitusjohtaja Stefan Therman sanoo.


Lisätiedot:

Perttu Nousiainen, hallituksen puheenjohtaja, Nuorisosäätiö, perttu.nousiainen@nuorisosaatio.fi,
p. 050 917 7862

Timo Nieminen, toimitusjohtaja, Lease Deal Oyj, timo.nieminen@leasedealgroup.com, p. 0500 777 070

Stefan Therman, toimitusjohtaja, ST Capital Oy, stefan.therman@stcapital.fi, p. 044 500 6666


NUORISOSÄÄTIÖ tarjoaa vuokrakoteja työssäkäyville ja työelämään hakeutuville 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille. Nuorisosäätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Vuokrakodeissamme saa asua 35 ikävuoteen saakka.

Nuorisosäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiö tarjoaa asukkailleen myös itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa.

LEASE DEAL GROUP on suomalainen, operatiivisen johdon omistama monialakonserni. Sen päätoimialat ovat kiinteistösijoitus, kiinteistöpalvelut ja ajoneuvojen vähittäiskauppa. Konsernin budjetoitu liikevaihto vuonna 2017 on 120 m€, ja sen palveluksessa on 400 henkilöä.

ST CAPITAL on johdon omistama suomalainen sijoitusyhtiö. Sen toimialana on kiinteistösijoitus ja -jalostus.


MEDIATIEDOTE 20.6.2016

KONTTIKOTI HAASTAA PORISSA POHTIMAAN IKÄÄNTYMISTÄ JA HYVÄÄ ASUMISTA

Nuorisosäätiö ja Vallin Ikäteknologiakeskus Porin SuomiAreenassa 11.–15.7.2016


Voisiko nuori asua vanhan kanssa? Voisiko nuorille ja vanhoille olla yhteisiä kommuuneita? Entä jos mummon omakotitalon pihalle voisi rakentaa konttikodin opiskelijalle? Kuka opettaisi vaarin skypettämään tai ottaisi mummon mukaan Minecraftiin?

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus ja Nuorisosäätiö haastavat heinäkuussa Porin SuomiAreenalla pohtimaan hyvää asumista ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta.

Porin Kansalaistorille tuodaan viikoksi Nuorisosäätiön Konttikoti, jonka Ikäteknologiakeskus sisustaa hyvää asumista tukevalla teknologialla. Esillä ja kävijöiden tutustuttavissa ovat muun muassa Pieni piiri -sovellus helppokäyttöisiin kuvapuheluihin ja Menumat-ruoka-automaatti.

Paikan päällä kysytään muun muassa, miten hyvä asuminen turvataan tulevaisuudessa sekä nuorille että vanhoille, kun asunnoista on pulaa ja kotona asuminen tuottaa haasteita. Miten nuoret ja vanhat voivat tukea toistensa hyvää asumista ja arkea? Miten teknologiasta otetaan ilo ja hyöty irti asumisen tueksi?

“Vanhojen ja nuorten yhteistyössä ja teknologian oivaltavassa käytössä piilee paljon mahdollisuuksia. Uskomme, että ennakkoluulottomat arjen ratkaisut ja uudenlainen ajattelu myös asumisessa voivat lisätä kaikkien hyvinvointia”, sanoo toiminnanjohtaja Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta.

”Modernit kontti- ja mobiilikotiratkaisut voisivat olla varteenotettavia vaihtoehtoja niin nuorten kuin ikäihmistenkin asumismuotoja ja -teknologioita pohdittaessa. Tällä saataisiin mahdollistettua eri sukupolvien yhteisasumista sekä kavennettua sukupolvien välistä kuilua, mikä voisi parantaa monen elämän laatua”, Nuorisosäätiön nuorisoasumisen kehittämispäällikkö Kalle Sola sanoo.

 

HYVÄ KOTI KAIKILLE - yhteisöllisyys arjessa ja asumisessa
Konttikoti Kansalaistorilla Porissa 11.–15.7.2016

Avoinna yleisölle joka päivä klo 9–16.
Järjestäjät: Nuorisosäätiö ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus.


HYVÄ KOTI KAIKILLE -torivartit
Ruskatalojen palveluyhdistyksen asukaskuoro ja porilaisen Sun Tanssistudion nuoret. Musiikkia, tanssia ja puhetta yhteisöllisestä arjesta asumisesta.

Ti 12.7. klo 13.40–14.00
Ke 13.7. klo 12.00–12.20

Järjestäjät: Nuorisosäätiö ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Ikäteknologiakeskus.

MÄ JA MUN KAVERI ELSA – kaikenikäiset yhdessä
Keskustelutilaisuus Porin kaupungintalon pihalla
Ma 11.7. Klo 11.45–13.00

Sukupolvien välinen yhteys rikastuttaa kaikkien elämää: yksinäisyys vähenee, elämänilo ja hyvinvointi lisääntyvät sekä elämänkokemusta ja osaamista siirtyy sukupolvelta toiselle.

Mitä jokainen voi tehdä yhteisöllisyyden lisäämiseksi? Keskustelijoina lastenpsykiatrian professori Tuula Tamminen Tampereen yliopistosta, finanssineuvos Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä, Leena Ojalainen Porista ja Marianne Lahtinen Koko Suomi leikkii –hankkeesta. Paneelia luotsaa Peter Nyman.

Järjestäjät: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Mannerheimin lastensuojeluliitto

 

Lisätietoja:
Sanna Kaijanen

Kehittämispäällikkö, Ikäteknologiakeskus / Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
sanna.kaijanen@valli.fi, 040 5081716

Virpi Dufva 

Toiminnanjohtaja, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry
virpi.dufva@valli.fi, puh. 050 365 4664 

Aki Haaro
Asiamies, Nuorisosäätiö

aki.haaro@nuorisosaatio.fi, 040 138 0329

Kalle Sola
Nuorisoasumisen kehittämispäällikkö, Nuorisosäätiö
kalle.sola@nuorisosaatio.fi, 040 573 8114

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus ikäihmisen hyvän arjen tukena. Kokoamme yhteen ja välitämme ikäteknologiaan liittyvää tietoa, osaamista, kokemuksia ja menetelmiä. Varmistamme, että iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian kehitystyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ikäteknologiakeskus on osa Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n toimintaa. Sen rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä tekevä asiantuntijajärjestö. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta. Liitolla on 70 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Liitto kehittää vanhuspalveluja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota sekä toimii jäsenjärjestöjensä edunvalvojana.

 

Nuorisosäätiö tukee nuoria aikuisia (18–29-vuotiaita) itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja sekä tarjoamalla opastusta ja ohjausta itsenäistymisen tiellä. Säätiön vuokrakodeissa saa asua 35 ikävuoteen saakka.

Nuorisosäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on sosiaalinen nuoriso- ja kasvatustyö nuorten itsenäistymistä tukemalla. Nuorisosäätiön on perustettu vuonna 1961. Nuorisosäätiö on ollut mukana jo reilusti yli 12 000 nuoren elämässä itsenäisen asumisen ja aikuisuuden alkutaipaleella.

MEDIATIEDOTE 12.6.2015

NUORISOSÄÄTIÖ KOVA RY:N jäseneksi

Nuorisosäätiö rs. on hyväksytty Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) jäseneksi. Yhdistyksen hallitus hyväksyi 12.6. pidetyssä kokouksessaan säätiön yhdistyksen 13. jäsenekseen. KOVAn jäsenmäärä on kasvanut kevään 2015 aikana yhteensä neljällä jäsenellä.

Nuorisosäätiö rs. on vuonna 1961 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tarkoituksena on sosiaalinen nuorisotyö ja erityisesti nuorison kasvatustyön kehittäminen sekä nuorten itsenäistymisen tukeminen. Säätiöllä on omistuksessaan 3 201 vuokra-asuntoa.

Nuorisosäätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja työssäkäyville ja työelämään hakeutuville 18–29 -vuotiaille nuorille aikuisille. Nuorisosäätiö tarjoaa asukkailleen myös itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa.

- Nuorisosäätiön tarkoituksena on rakennuttaa kohtuuhintaisia koteja itsenäistyville nuorille. Tässä tehtävässä korostuu valtion tukeman asuntotuotannon ehtojen vaikutus asumisen hintaan. KOVAn pyrkimys edesauttaa asumisen kohtuuhintaisuutta ja vaikuttaa valtion rahoitus- ja lainoitusehtoihin istuu Nuorisosäätiön perustehtävän kanssa erinomaisesti yhteen. Jäseneksi hakeutuminen oli näin ollen hyvin luonteva ratkaisu, Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro kertoo.

- Nuorisosäätiön jäsenyys vahvistaa KOVAn jäsenpohjaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottavien vuokrataloyhtiöiden edunvalvojana. Nuorisosäätiön jäsenyyden myötä KOVA edustaa nyt kaikkia valtakunnallisia nuorisoasuntoja rakennuttavia vuokrataloyhtiöitä. Tämä vahvistaa KOVAn asemaa johtavana yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden edunvalvojana Suomessa. Olen vakuuttunut, että jäsenkehitys rohkaisee uusia, niin kunta- kuin järjestötaustaisia yleishyödyllisiä vuokrataloyhtiöitä ja -säätiöitä hakeutumaan KOVAn jäseneksi, toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen iloitsee.

Mikä on KOVA?
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry - KOVA on vuonna 2013 perustettu asuntoalan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra-asuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVAn jäsenyhteisöt noudattavat toiminnassaan omakustannusperiaatetta, eli niiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa. KOVA haluaa koota kohtuuhintaisen vuokra-asumisen toimijat yhden katon alle.

KOVAn perustajajäseninä on yhdeksän suurimman kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt. KOVAlla on nyt 13 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on noin 132 000 vuokra-asuntoa, joissa on koteja lähes 250 000 ihmiselle. Yhtiöiden asuntojen määrä vastaa reilua 30 prosenttia kaikista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista Suomessa.

Lisätietoja:    

Asiamies Aki Haaro, Nuorisosäätiö, puh. 040 138 0329, aki.haaro@nuorisosaatio.fi
Toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen, KOVA, puh. 040 593 3338, jouni.parkkonen@kuntaliitto.fi MEDIATIEDOTE 1.6.2015

Nimitysuutinen
Vamoksen voimanainen Ulla Nord Nuorisosäätiöönapoteekki_ulla_nord_1Ulla Nord


Ulla Nord, 47, on nimitetty 1.6.2015 alkaen Nuorisosäätiön nuorisoasumisen kehittämisjohtajaksi. Hän on toiminut aikaisemmin Helsingin Diakonissalaitoksen nuorten palvelualueen johtajan tehtävissä.

Ulla Nord on työskennellyt Diakonissalaitoksella 18 vuotta lasten ja nuorten palveluissa, ja johtanut viimeiset seitsemän vuotta nuorten matalan kynnyksen Vamos-palvelukokonaisuutta. Nuorten asumisasiat ja niiden kehittäminen ovat olleet kiinteä osa Vamoksen toimintaa.

Nuorisosäätiössä käynnistettiin keväällä 2014 koko konsernia koskeva kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli tarkastella ja uudistaa muun muassa organisaation rakennetta, toimintatapoja ja -malleja, palveluita sekä selvittää henkilöstötarpeita.

   Vuonna 2015 työtä on jatkettu organisaatiorakenteen uudistuksen toteuttamisella ja erityisesti johtamista vahvistamalla, jota Ulla Nordin valinta vahvasti tukee.    

   – Olen erittäin iloinen tästä mahdollisuudesta ja uusista haasteista nuorisoasumisen kehittäjänä. Uskon, että yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kykenemme kehittämään entistä parempia asumisratkaisuja ja asumisen tukea, tuore nuorisoasumisen kehittämisjohtaja Ulla Nord sanoo.

   – Tulevaisuudessa on pystyttävä entistä paremmin vaikuttamaan siihen, että nuorille suunnattuja kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan riittävästi ja uudenlaisia asumismuotoja kehitetään vastaamaan nykypäivän tarpeita ajatellen. Myöskin asumisen tuen palveluja on kehitettävä ennaltaehkäisevämpään suuntaa. Pitkän työkokemuksen pohjalta toivon, että asuminen huomioitaisiin osana nuorisotakuuta, muuten uhkana on hyvää tarkoittavien toimenpiteiden epäonnistuminen. Ilman asuntoa ja riittävää tukea nuorten on vaikea kiinnittyä mihinkään toimenpiteisiin kestävästi.

Ulla Nord raportoi Nuorisosäätiö-konsernin asiamiehelle ja hän on myös johtoryhmän jäsen


Nuorisosäätiö – nuorisoasumisen puolestapuhuja

Nuorisosäätiö tukee nuoria aikuisia itsenäiseen asumiseen ja elämään rakennuttamalla ja ylläpitämällä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Nuorisosäätiö tarjoaa asukkailleen myös itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa, ohjausta ja tukea elämänhallintaan. Nuorisosäätiöllä on 3 201 asuntoa (1.6.2015 tilanteen mukaan) ja noin 4 500 asukasta.

   Vuonna 1961 perustettu Nuorisosäätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jonka tarkoituksena on sosiaalinen nuoriso- ja kasvatustyö nuorten itsenäistymistä tukemalla. Olemme auttaneet aikuisuuteen jo yli 12 000 nuorta.  


 

Lisätietoja:

Nuorisoasumisen kehittämisjohtaja Ulla Nord, puh. 050 578 1259, ulla.nord@nuorisosaatio.fi
Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro, puh. 040 138 0329, aki.haaro@nuorisosaatio.fi


MEDIATIEDOTE 13.10.2014

KODIKAS KONTTIKOTI – ASUMISVAIHTOEHTO NUORELLE!


Konttikoti on erityisesti nuorille suunnattu, tehokkaan asumisen mallin mukaisesti suunniteltu ja rakennettu peruskoti. Nuorisosäätiö ja Nuorisoasuntoliitto tuovat Konttikodin Helsingin Narinkkatorille Asunnottomien yön alla. Yleisö voi tutustua Konttikotiin pe 17.10. klo 10–18 ja la 18.10. klo 10–14.


Nuorten asuntotilanne pääkaupunkiseudulla on hälyttävä. Pienistä kohtuuhintaisista asunnoista hyvien kulkuyhteyksien päässä on pula. Pienin kustannuksin ja tehokkaalla maankäytöllä sekä päättäjien ennakkoluulottomalla asenteella Konttikoti on helppo ja joutuisa keino lisätä nuorten asuntokapasiteettia.

 • Konttikodin hinta-laatusuhde on hyvä ja vuokra edullinen. Yksi raakakontti maksaa noin 2 500–4 500 euroa. 14,3-neliöisen asunnon vuokra täysin sisustettuna on nykykustannuksilla noin 250–300 euroa.
 • Konttikodin neliöt ovat tehokkaassa käytössä. 14,3 neliön Konttikoti sisältää kaikki viihtyisään asumiseen tarvittavat elementit: oleskelu- ja keittiötilat, kylpyhuoneen, wc:n sekä parvekkeen.
 • Konttikoti valmistuu nopeasti, ja sen voi tarvittaessa siirtää. Lisäksi Konttikodista on mahdollista ja edullista rakentaa 60–100 kontin kerrostaloja.


Nyt tarvitsemme poliittisten päättäjien ja viranomaisten päätöksentekoa, jotta rakennus-määräysten neliömääristä voidaan joustaa ja rakentaa pieniäkin asuntoja. Rakennusmääräysten mukaan asunnon minimikoko on 20 neliötä. Konttikodin on suunnitellut Harri Nordling.

LISÄTIETOA:
Konttikodista: Harri Nordling 0400 401 448, harri.nordling@harrinordling.fi
Konttikoti Narinkkatorilla -tapahtumasta: Marja Suuronen 045 634 3458, marja.suuronen@nuoretasujat.net
Nuorten asumiseen liittyvistä asioista: Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro, 040 138 0329, aki.haaro@nuorisosaatio.fi ja Nuorisoasuntoliiton pääsihteeri Minna Vierikko, 041 540 4777, minna.vierikko@nal.fi
Konttikoti Narinkkatorilla: https://www.facebook.com/events/540982812669873/?fref=ts.


MEDIATIEDOTE 15.7.2014

Kyselytutkimus: Korkea vuokrataso ja kilpailu asunnoista ovat nuorten asumisen suurimmat ongelmat


Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssin, Nuorisoasuntoliiton ja Nuorisosäätiön kyselytutkimukseen vastanneet nuoret arvostavat kaupungissa asumista, hyviä julkisia kulkuyhteyksiä ja lähikauppaa. Suurimmalle osalle yksinasuvista helsinkiläisnuorista riittää alle 30 m2 asunto.

Nuoret kokevat suurimmiksi ongelmiksi asuntomarkkinoilla liian korkean vuokratason ja sen, että samasta asunnosta kilpailee moni asunnon etsijä. Vastaajista 17 prosenttia kokee suurena ongelmana sen, että luottotietojen menetys estää asunnon saamisen.

Helsingissä asuvat suostuvat asumaan keskimäärin hiukan pienemmässä asunnossa kuin muualla maassa. Yksinasuvilla helsinkiläisnuorilla asunnon pienin mahdollinen pinta-ala on keskimäärin 29 m². Yksinasuvista helsinkiläisistä 15 % on valmiita asumaan alle 20 neliön asunnossa. Vastaajista 60 %:lle 20–30 neliön asunto on riittävä. Muualla maassa keskimääräinen pienin hyväksyttävä asunnon koko yksinasuvilla on 32 m².

Pääkaupunkiseudulla ollaan valmiita maksamaan vuokraa enemmän kuin muualla Suomessa. Yksinasuvat nuoret ovat valmiita maksamaan vuokraa pääkaupunkiseudulla keskimäärin enintään 603 euroa ja muualla Suomessa 525 euroa kuukaudessa. Parisuhteessa tai oman perheen kanssa asuvien kohdalla luvut ovat pääkaupunkiseudulla 734 euroa ja muualla maassa 623 euroa.

Vastaajista yli puolella tulot riittävät asumismenoihin melko hyvin tai erittäin hyvin. Melko huonosti tai erittäin huonosti tulot riittävät noin 40 prosentilla vastaajista.
Nuoret kokevat korkean vuokratason suurimmaksi asumiseen liittyväksi ongelmaksi. Yhtä lailla ongelma on se, että samasta asunnosta kilpailee moni asunnon etsijä. Noin viidesosa nuorista kokee suurena ongelmana sen, että luottotietojen menetys estää asunnon saamisen.

-    Suomen kallis vuokrataso vaikuttaa erityisesti nuoriin, jotka asuvat vuokralla muuta väestöä keskimääräistä useammin. Kohtuuhintaista vuokra-asumista on lisättävä. Yksi keino voi myös löytyä uudenlaisista innovatiivisista ratkaisuista, kuten SuomiAreenassa esillä olevasta tilapäisen asumisen mallista eli Konttikodista, Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö toteaa.

Kyselytutkimukseen vastanneet nuoret arvostavat kaupungissa asumista ja asunnon keskeistä sijaintia, mutta toisaalta luonnonläheisyys on heille tärkeää. Hyviä julkisia kulkuyhteyksiä ja lähikauppaa arvostetaan selvästi enemmän kuin omaa autopaikkaa. Vastauksissa näkyy varmasti se, että valtaosa vastaajista asuu Helsingissä tai muualla pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomessa ja maaseudulla asuvien arvostukset saattaisivat olla erilaisia. Kimppa-asuminen ei juurikaan viehätä vastaajia, tai yksinasumista pidetään ainakin selvästi parempana ratkaisuna.

Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi, Nuorisoasuntoliitto ja Nuorisosäätiön toteuttaman kyselyn aineisto kerättiin touko-kesäkuussa 2014. Kyselyyn tuli 1082 vastausta. Kyselyä levitettiin Nuorisoasuntoliiton ja Nuorisosäätiön asunnonhakujonoihin ja asukkaille sekä Allianssin verkostojen kautta.  Kyselyn taulukot löytyvät osoitteesta www.alli.fi MEDIATIEDOTE 3.6.2014

SuomiAreena 2014
KODIKAS KONTTIKOTI – ASUMISVAIHTOEHTO NUORELLE!


Konttikoti on erityisesti nuorille suunnattu tehokkaan asumisen mallin mukaisesti suunniteltu ja rakennettu peruskoti.

Nuorisosäätiö tuo yhdessä Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin ry:n ja Nuorisoasuntoliiton kanssa Porin torin – Kansalaistorin – päälavan viereen kolmen päivän ajaksi (16.–18.7.) tulevaisuuden asumisratkaisuja havainnoivan Konttikodin.
   Konttikoti on nopea ja tepsivä ratkaisu nuorten asunto-ongelmiin. Pienin kustannuksin ja tehokkaalla maankäytöllä sekä päättäjien ennakkoluulottomalla asenteella se on helppo ja joutuisa keino lisätä nuorten asuntokapasiteettia.
    Konttikoti on kompakti ja turvallinen asuinratkaisu, ja se sisältää kaikki itsenäiseen ja viihtyisään asumiseen tarvittavat elementit: oleskelu- ja keittiötilat, kylpyhuoneen ja wc:n sekä parvekkeen. Konttikoti on suunniteltu Suomen rakentamismääräyskokoelman säädösten mukaisesti.
   Konttikodin voi tarvittaessa, olosuhteiden muuttuessa siirtää toiseen paikkaan. Lisäksi se on asennettavissa kerrostalomaisesti ympäristöönsä soveltuen. 

Haluamme viestiä päättäjille, että Konttikoti on varteenotettava vaihtoehto nuorten asunto-ongelmia ratkottaessa.    Nyt tarvitsemme vain poliittisten päättäjien ja viranomaisten vastuunottoa ja päätöksentekoa, jotta nuorilla olisi tarvittaessa mahdollisuus päästä asumaan helposti ja nopeasti toteutettaviin Konttikoti-asuntoihin.
   Itsenäistyville ja elämänsä alkutaipaleella oleville nuorille tulee antaa mahdollisuus inhimilliseen perusasuntoon ja -asumiseen heidän maksukykynsä puitteissa; ja Konttikoti on tähän juuri oikea ratkaisu.

Konttikodin on suunnitellut Harri Nordling.

PS. Konttikoti on merikonteista rakennettujen asuntojen työnimi. Konttikoti kaipaa iskevämpää nimeä, joten järjestämme Porin Kansalaistorin konttikodin esittelyn yhteydessä nimikilpailun.

NUOREN KOTI – KULLAN KALLIS?

Konttikodin lisäksi toteutamme nuorten asumisteemaan liittyvän keskustelutapahtuman, ”Nuoren koti – kullan kallis”, tiistaina 15.7.2014 klo 14.00–15.15 Porin kaupungintalon pihalla.

Ansaitseeko jokainen nuori oman kodin? Riittävätkö nuoren rahat omaan kotiin? Onko koti mahdollinen jokaiselle nuorelle? Olisiko nuorille mahdollista rakentaa edullisempia asuntoja? Entä miltä kuulostaa nuorten asuntotakuu?
Muun muassa näillä kysymyksillä lähdetään liikkeelle 15.7. SuomiAreena-keskustelussa, jonka järjestävät yhteistyössä Allianssi, Nuorisosäätiö, Nuorisoasuntoliitto ja Suomen opiskelija-asunnot SOA.
   Keskustelua juontaa 26-vuotias muotoilija, tuottaja, näyttelijä, poliitikko, hallitustyöskentelijä sekä Partion brändijohtaja Julius Oförsagd.
   Keskustelussa ovat mukana muun muassa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru, Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Tarmo Pipatti, kansanedustajat Antti Kaikkonen ja Lasse Männistö, ympäristöministeriön erityisasiantuntija Peter Fredriksson sekä järjestäjäorganisaatioiden hallitusten puheenjohtajat: Perttu Nousiainen (Nuorisosäätiö), Tuomas Nurmela (Nuorisoasuntoliitto) ja Eero Rämö (Allianssi) sekä Turun Ylioppilaskyläsäätiön toimitusjohtaja Kalervo Haverinen.

Keskustelun lomassa nähdään porilaisen Rakastajat-teatterin tarinoita nuorten asumisesta.
TIEDOTE 27.8.2013

Ukko ja ovi siirtyvät historiaan

Nuorisosäätiön ilme uudistuu

Nuorisosäätiö – koteja nuorille jo yli 50 vuotta

Yleishyödyllinen Nuorisosäätiö on auttanut nuorten aikuisten itsenäistymistä tarjoamalla koteja vuokralle sekä ohjausta elämään jo vuodesta 1961. Vaikka kodeissamme saa asua 35 ikävuoteen saakka, asukkaamme ovat pääosin 18–30-vuotiaita, työssäkäyviä tai opintojensa loppuvaiheessa olevia.

Tälläkin hetkellä yli 4 000 aikuiseen elämään itsenäistyvää nuorta asuu rakennuttamissamme kodeissa. Ne sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Tuusulassa, Keravalla, Järvenpäässä, Nurmijärvellä, Vihdissä, Orimattilassa, Lahdessa, Hollolassa, Tampereella ja Lappeenrannassa.

Päivitämme Nuorisosäätiön ilmeen

Nuorisosäätiö on vakavarainen, vastuullinen ja arvostettu rakennuttaja ja vuokranantaja. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin asukkaitamme ja muuttuvaa yhteiskuntaa.

Nyt uudistamme Nuorisosäätiön ulkoista ilmettä vastaamaan tämän päivän tarpeita. Uusimme nimemme kirjoitusasun ja liikemerkin. Jatkossa käytämme asiakaslupausta ”Koteja aikuisiksi aikoville”. Uudistamme myös väri- ja kuvamaailmaamme.

Ulkoisen ilmeen uudistus näkyy materiaaleissamme vähitellen.

Perustehtävämme säilyy kuitenkin ennallaan: tarjoamme vuokralle kohtuuhintaisia koteja sekä itsenäiseen asumiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Lisätietoja: Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro, puh. 040 138 0329, aki.haaro@nuorisosaatio.fi
TIEDOTE 30.1.2013

Nuorisosäätiön lausunto Helsingin käräjäoikeuden tuomioon liittyen

Helsingin käräjäoikeus on tänään antanut tuomiot jutussa, jossa on käsitelty muun muassa Nuorisosäätiön 2000-luvun alussa tekemiä taidehankintoja ja niiden liittymistä poliittiseen kampanjointiin. Vuoden 2009 syksyllä alkanut tutkinta- ja sitä myöten oikeuteen päätynyt prosessi on nyt saanut päätöksen.

Nuorisosäätiö ei ole ollut oikeudenkäynnissä syytettynä osapuolena, mutta epäiltyinä on ollut sen hallinnossa olleita ja olevia henkilöitä.

Nuorisosäätiö pitää valitettavana sitä, että tutkinta- ja oikeusprosessi on pitkittynyt lähes nelivuotiseksi. Tuona aikana säätiöstä on luotu tiedotusvälineissä kuva, mikä ei vastaa todellisuutta: Nuorisosäätiö ei ole ollut, eikä ole poliittisen kampanjoinnin tekijä tai väline, vaan 18–35-vuotiaiden nuorten aikuisten asumis- ja elinolosuhteiden parantamiseen muun muassa sosiaalisen asuntotuotannon kautta keskittynyt yleishyödyllinen toimija. Tätä työtä säätiö on tehnyt jo yli viisi vuosikymmentä.

Nyt käräjäoikeudessa päättyneen oikeusprosessin tuloksen myötä on toivottavaa, että katseet suuntautuvat eteenpäin ja että säätiö ja sen hallinto ja henkilökunta saavat työrauhan. Nuorisosäätiössä on koko prosessin ajan keskitytty sen päätehtävään eli nuorten asiaan – asuntopulaan sekä toimeentulo- ja syrjäytymisongelmiin liittyvien ratkaisujen hakemiseen. Tiedotusvälineet ja muut yhteiskuntatoimijat ovat tervetulleita tutustumaan tähän työhön ja yhteiseen rintamaan säätiön kanssa.

Lisätiedot:
Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Simo Lämsä 040 581 9129
Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro 040 138 0329

TIEDOTE 2.10.2012

Nuorisosäätiö oikaisee

Iltalehden 1.10.12 julkaistua Lude-juttua

Iltalehdessä 1.10.2010 julkaistussa, toimittaja Aino Kangaspuron ”Luteet valtasivat kodin” -juttukokonaisuudessa on virhe. Kainalojutussa ”Hallitukset tietävät luteista” on kerrottu Nuorisosäätiön hallituksen vanha kokoonpano ja osa jutussa kerrotuista henkilöistä ei ole ollut säätiön hallituksessa enää vuosiin.

Aki Haaro on ollut säätiön asiamies lokakuusta 2010 lähtien. Kuntien Eläkevakuutuksen toimitusjohtajana on aiemmin toiminut säätiön hallituksen puheenjohtaja, maaneuvos Simo Lämsä, ei Jyri Järvihaavisto.

Nuorisosäätiön hallituksen kokoonpano vuonna 2012:

Simo Lämsä (puheenjohtaja), Perttu Nousiainen (varapuheenjohtaja), Rauno Koitermaa, Kirsti Handolin, Pasi Pönkä ja Kiril Häyrinen.

Tytti Laine, viestintäpäälliikkö


TIEDOTE 14.9.2012

Nuorisosäätiö oikaisee

Vaalirahoitusuutisointiin liittyvvää Ylen jutua

Yle uutisoi 11.9. Helsingin käräjäoikeudessa alkaneesta oikeudenkäynnistä, missä käsitellään muun muassa Nuorisosäätiön hallinnossa olleiden henkilöiden toimintaa liittyen vaalirahoitukseen.

”Oikeudessa selviää, oliko Nuorisosäätiö laiton rahantekokone”-otsikolla laaditussa uutisjutussa on seuraavanlainen toteamus: ”Happosen mukaan Nuorisosäätiön juttu on vaalirahaoikeudenkäynneissä huomattavan tärkeä, koska syyttäjän mielestä kyse on ollut julkisten varojen käytöstä. Esimerkiksi Nova-oikeudenkäynnissä kyse oli yksityisen yhtiön rahoista, mutta syyttäjän mukaan Nuorisosäätiö käytti verovaroja.”

Juttu on luettavissa Yleisradion verkkosivuilla osoitteessa:

http://yle.fi/uutiset/oikeudessa_selviaa_oliko_nuorisosaatio_laiton_rahantekokone/6289589

Yleisradion jutussa on virhe. Nuorisosäätiö ei ole saanut toimintaansa verorahoitusta. Sosiaalisen asuntotuotannon toteuttamishankkeisiin säätiö on saanut avustuksia Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) ja korkotukilainoja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA).

Nuorisosäätiö huomauttaa RAY:n todenneen jo lokakuussa 2009 tehdyssä tarkastusraportissaan muun muassa seuraavaa: ”Ei voida osoittaa, että RAY-avustusta olisi käytetty Nuorisosäätiön poliittisilta tukiyhdistyksiltä suorittamien hankintojen ja / tai niiden järjestämien seminaarien osallistumismaksujen maksamiseen.”

Nuorisosäätiö on yli viiden vuosikymmenen ajan tehnyt työtä nuorten asumis- ja elinolosuhteiden parantamiseksi pääkaupunkiseudulla ja muissa eteläisen Suomen asutuskeskuksissa. Säätiön asunnoissa asuu tällä hetkellä noin 4 000 iältään 18–35-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista.

Lisätiedot: Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro, p. 040 138 0329


TIEDOTE 26.6.2012

Nuorisosäätiö oikaisee

RAY:n  valvontaan liittyvä uutisointi

Turun Sanomat ja Suomen Tietotoimisto uutisoivat maanantaina 25.6.2012 Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusvalvontaa koskevista tiukennuksista avustusten käytön suhteen. Uutisten yhteydessä erääksi esimerkiksi nostettiin Nuorisosäätiö, jonka väitettiin käyttäneen avustusrahoja poliitikkojen tukemiseen.

Nuorisosäätiö huomauttaa RAY:n todenneen lokakuussa 2009 tehdyssä tarkastusraportissa muun muassa seuraavaa: ”Ei voida osoittaa, että RAY-avustusta olisi käytetty Nuorisosäätiön poliittisilta tukiyhdistyksiltä suorittamien hankintojen ja / tai niiden järjestämien seminaarien osallistumismaksujen maksamiseen.”

Nuorisosäätiö on yli viiden vuosikymmenen ajan tehnyt työtä nuorten asumis- ja elinolosuhteiden parantamiseksi pääkaupunkiseudulla ja muissa eteläisen Suomen asutuskeskuksissa. Säätiön asunnoissa asuu tällä hetkellä noin 4 000 iältään 18–35-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista.

Lisätiedot: Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro, puh. 040 138 0329


LEHDISTÖTIEDOTE 29.9.2011

Nuorisosäätiön lausunto Valtakunnansyyttäjänviraston päätöksen johdosta

Valtakunnansyyttäjänvirasto on saanut valmiiksi Nuorisosäätiötä koskevan syyteharkinnan. Tutkinnassa on käsitelty muun muassa säätiön 2000-luvun alussa tekemiä taidehankintoja ja niiden liittymistä poliittiseen kampanjointiin.

Nuorisosäätiö on tyytyväinen siihen, että yli kaksi vuotta kestänyt tutkinta on valmis. Säätiön ja viranomaisten välinen yhteistyö asioiden ja tapahtumien kulun selvittämiseksi on toiminut hyvin ja kitkattomasti.

Säätiö toivoo nyt käynnistymässä olevan oikeudenkäynnin etenevän nopeasti.  Yksi oikeusvaltion keskeisistä periaatteista on syyttömyysolettama eli jokaisen syytteessä olevan henkilön edellytetään olevan syytön siihen asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu.

Nuorisosäätiön osalta niin tutkinta- kuin oikeudellista prosessia kommentoi säätiön hallituksen puheenjohtaja Simo Lämsä, gsm 040 581 9129.

Nuorisosäätiö5.5.2011

Tiedote Petter Wetterin tien 9:n asukkaille

Kiinteistöyhtiö vaihdataa kaikki talon lukkosarjat turvallisuussyistä 25.2.2011.
Asukkaat noutavat uudet avaimet 16.- 24.5.2011 Nuorisosäätiön toimistolta. Lukituksen vaihdon suorittaa Avainahjo Oy. Sarjoitustyö tehdään muutamassa päivässä. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että sarjoituksia tehtäessä ovat asuntojen väliovet kiinni mahdollisten kotieläinten takia. Asuntoihin ei tulla sisään lukitusta vaihdettaessa.
Lukituksen vaihdon jälkeen vanhat avaimet ovat käyttökelvottomia ja ongelmajätettä, joten ne toimitetaan 1. kerroksen, takapihan sisäänkäynnin luona olevaan postilaatikkoon.
Asukkaille on jaettu asiasta erillinen tiedote kotiin.
Marita Nyman, isännöitsijä

5.4.2011

Tiedote Kustaa Aadolfin puiston asukkaille!

2.4.2011 yöllä sattui D-portaan asunnossa tulipalo, joka sai alkunsa kynttilästä. Koska kyseessä oli asuintalosta tullut palohälytys, palokunta tuli paikalle suurella yksiköllä. Palo ei onneksi aiheuttanut kenellekään vaaraa ja aineelliset vahingotkin jäivät aika pieniksi. Asunnossa joudutaan tekemään korjauksia, ja osaa hormistoa joudutaan puhdistamaan nokipölyn vuoksi.

Kannattaa aina muistaa, että mikäli huomaat talossa/naapurissasi tulipalon, toimi alla olevien esimerkkien mukaisesti, mutta ÄLÄ LÄHDE ASUNNOSTASI. Helsingissä palokunta saapuu nopeasti paikalle ja pelastaa asunnoissa olevat ihmiset. Lähtemällä porraskäytävään olet suuressa vaarassa joutua nopeasti palokaasujen uhriksi.  

 • PELASTA.......................itsesi ja vaarassa olevat
 • ILMOITA.........................palosta palokunnalle
 • SAMMUTA.....................lähimmällä alkusammuttimella
 • RAJOITA........................palo sulkemalla ikkunat ja ovet
 • OPASTA.........................palokunta paikalle
 • Vuokranantajalle voi ilmoittautua talosuojelukursseille. Näistä kursseista on tällaisissa asioissa hyötyä.

  Muistutan, että talon vierustalla D-portaan edustalle pysäköinti on kiellettyä. Yhtiöllämme on invapaikat ja hallipaikat. Muut autopaikat ovat Helsingin kaupungin liityntäliikenteen paikkoja, joissa voi pysäköidä. Kaikki paikat ovat selkeästi merkittyjä. Pysäköimällä väärin, saatat estää pelastuslaitoksen pääsyn ja  viivästyttää avun saantia.

  Marita Nyman,isännöitsijä
  LEHDISTÖTIEDOTE 25.1.2011

  Nuorisosäätiö on jättänyt tutkintapyynnön YLE-vuodosta

  Nuorisosäätiö ja kahdeksan sen hallinnossa toimivaa/toiminutta yksityishenkilöä on jättänyt keskusrikospoliisille tutkintapyynnön tietovuodosta, jonka seurauksena säätiötä koskeva KRP:n esitutkintamateriaali on päätynyt Yleisradion A-studio-ohjelman toimituksen haltuun. A-studio julkisti eilen illalla kello 21.00 jälkeen esitetyssä lähetyksessään tietoja salassa pidettävästä KRP:n esitutkintapöytäkirjasta.

  Säätiö pyytää poliisia selvittämään, kenen toimesta ja miten salassa pidettävää materiaalia ja tietoja on päätynyt Yleisradion toimittajien haltuun.

  Lisätiedot:  Nuorisosäätiön puheenjohtaja Simo Lämsä, puh. 040 581 9129

  13.1.2011

  Hei säätiön asukas, heittäydy luovaksi – suunnittele juliste!

  juliste 4545-vuotisjuhlajulisteLoistotilaisuus sinulle, joka olet aina halunnut tehdä hienon julisteen. Ota osaa säätiön 50-vuotisjuhlavuoteen ja suunnittele vuoden lopussa pidettäviä juhlia varten näyttävä, räväkkä, hillitön, ihana tai muuten vaan hieno juliste.


  Heitä luovuutesi peliin ja luonnostele säätiön 50-vuotisjuhlia varten värillinen, joka voi olla joko kaksi- tai nelivärinen, A3:n kokoinen juliste. Julisteesta tehdään ensivaiheessa luonnos. Jos jostain julisteesta löytyy tarpeeksi sitä jotain, lähdetään siitä luomaan täysiverinen painoversio oikeilla tiedoilla. Julisteesta tehdään myös kutsukortti.

  Käytä suunnittelemassasi julisteessa 45-vuotisjuhliin tehdyn julisteen tekstejä, ks. LB:n mallikuvaa, sivu 6.


  Suunnittelukilpailu on tarkoitettu säätiön asukkaille, ja se on voimassa 28.2.2011 saakka. Juliste-ehdotukset lähetetään sähköisenä Nuorisosäätiöön Tytti Laineelle, tytti.laine@nuorisosaatio.fi.


  LEHDISTÖTIEDOTE 20.12.2010

  Nuorisosäätiö pettynyt RAY:n avustusesitykseen

  Raha-automaattiyhdistys (RAY) julkaisi torstaina 16.12.2010 esityksen avustustensa jaosta suomalaisille sosiaali- ja terveysjärjestöille. Nuorisosäätiö on pettynyt julkistettuun esitykseen, sillä säätiön pitkään valmistelema ja suunnittelema rakennushanke Helsingin Jätkäsaareen, Tyynenmerenkadulle, ei ole saamassa RAY-avustusta. 

  Valtioneuvosto tekee RAY:n avustusesityksestä lopullisen päätöksensä ensi vuoden alkupuolella.

  Nuorisosäätiön Tyynenmerenkadun asuntohankkeen kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Säätiö haki kyseisen kohteen perustamismenoihin RAY:n avustusta 4,15 miljoonaa euroa.

  Nuorisosäätiön asiamiehen Aki Haaron mukaan avustus on tarpeen, sillä pääkaupunkiseudulla on suuri tarve nuorisoasunnoille.

     – Tänä vuonna on Nuorisosäätiölle valmistunut 295 uutta asuntoa, joissa asuu noin 330 nuorta. Näissä uusissa talohankkeissa on RAY ollut keskeisesti mukana. Valmistuneista asunnoista huolimatta  hakijamäärät kasvavat edelleen, hakijoita on tällä hetkellä noin 1 100. Nuorisoasunnoille on pääkaupunkiseudulla todella kova kysyntä, Haaro toteaa.     
     Säätiön asunnot on tarkoitettu 18–30-vuotiaille, työssäkäyville ja työelämään hakeutuville nuorille aikuisille, jotka ovat itsenäiseen asumisen alkutaipaleella. Nuorisosäätiö on vuonna 1961 perustettu yleishyödyllinen yhteisö, jolla on asuntokohteita pääkaupunkiseudun lisäksi Uudellamaalla, Tampereella, Lahden seudulla ja Lappeenrannassa. Lisätiedot: Nuorisosäätiön asiamies Aki Haaro, puh. 040 138 0329
  LEHDISTÖTIEDOTE 3.9.2010

  Aki Haarosta säätiö uusi asiamies

  Nuorisosäätiön uudeksi asiamieheksi on valittu sipoolainen merkonomi Aki Haaro, 39.

  Haaro aloittaa säätiön asiamiehen ja Nuorisoasuntojen Isännöinti Oy:n toimitusjohtajan tehtävät lokakuun alusta. Haaro seuraa tehtävässään Seppo Pyykköstä, 63, joka jää eläkkeelle.

     Haaro työskentelee tällä hetkellä Suomen Keskusta r.p.:n hallintopäällikkönä sekä Apollon Verkkopalvelut Oy:n ja Apollo Group Oy:n toimitusjohtajana. Hän on toiminut keskustan ja sen sisarjärjestöjen palveluksessa yhteensä kymmenen vuotta. Lisäksi hän on toiminut Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n hallintopäällikkönä vuoden 2005.

     Nuorisosäätiö on uudelle asiamies-toimitusjohtajalle tuttu. Hän on ollut säätiön hallituksen jäsen kesästä 2007 lähtien. 


  OIKAISUVAATIMUS 1.6.2010 

  Virheellistä tietoa HS:ssä

  HS 27.5.2010/Kaupunki-osio. Toimittaja Antti Mannisen jutussa "Nuorisosäätiön melutalossa ikkunaa ei voi pitää auki" on räikeä virhe. Artikkeli koskee Kiint.oy Kustaa Aadolfin puiston uutta kohdetta, jonka HS on ristinyt melutaloksi läheisten liikenneväylien aiheuttaman melun vuoksi.

  Jutussa kerrotaan, että kiinteistöyhtiön vuokrasopimuksessa lukee, "ettei vuokranantaja vastaa mahdollisista kuulovaurioista." Kiinteistöyhtiön vuokrasopimuksissa ei ole tällaista tekstiä. Haastattelutilanteessa asian olisi voinut tarkistaa suoraan vuokrasopimuksesta, jossa lukee: "Vuokranantaja ei vastaa melun aiheuttamasta haitasta parvekkeen käytölle."

  Helsingin Sanomien totuutena pitämä kommentti, ettei vuokranantaja vastaa mahdollisista kuulovaurioista, on absurdi ja poikkeaa täysin sopimuksen oikeasta tekstistä.Talon suunnittelussa on otettu huomioon äänitasoon liittyvät vaatimukset, mutta valitettavasti äänisuoja ei kata parvekkeita.


  22.2.2010

  Asuntosihteerit tavoittaa puhelimitse arkisin klo 10–12

  Vuokra-asumispalveluiden vuokraseurantayksikkö siirtyy asiakaspalvelussaan puhelinaikaan. Vuokraseurannassa hoidetaan asukkaiden vuokramaksu-, sauna- ja autopaikka-asioita yms. Asuntosihteerit ovat tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 10–12 ja muina aikoina sähköpostitse.
  17.2.2010

  ARA:n johtokunta tutkii Nuorisosäätiötä koskevan tarkasturaportin maaliskuussa

  ARA:n virkamiesten tekemiä tarkastuksia ja korjaustoiminpidevaatimuksia ei yleensä tuoda johtokunnan käsiteltäväksi. ARA:n tarkastajat tutkivat vuosittain joitan valtion tukemia vuokranantajayhteisöjä. Jos tarkastuksessa havaitaan puutteita, ne edellytetään korjattaviksi ja asia on sillä selvä.

     Suomenmaan-lehden verkkosivuilla ilmestyneen jutun mukaan myös Nuorisosäätiön kohdalla olis menetelty näin, ellei asialla olisi poliittisia ulottuvuuksia, sillä mitään vakavia rikkeitä Nuorisosäätiössä ei ole tehty ja useissa asioissa kyse on tulkinnasta. Esimerkiksi siitä, mihin säätiö voi käyttää muulla kuin suoraan valtion tukemalla liiketoiminnalla hankkimiaan varoja.

  Nuorisosäätiötä koskevan tarkastusraportin ensimmäinen allekirjoittaja, ARA:n kehittämispäällikkö Markku Virtanen sanoo, että ainakaan ARA:n näkökulmasta Nuorisosäätiössä ei ole tehty mitään sellaista, joka voisi johtaa esimerkiksi aravalainojen tai korkotukilainojen irtisanomiseen.
     Virtasen mukaan mm. Nuorisosäätiön ara-tuotannossa kaikki on kunnossa, kohteet ja hankkeet on hoidettu hyvin.

     – Nuorisosäätiön kiinteistöyhtiöiden kulurakenne on kunnossa, eikä sieltä löytynyt mitään sellaista, joka ei olisi kuulunut sinne, Virtanen sanoo.


  Koko artikkeli on luettavissa Suomenmaa-lehden verkosivuilla: http://www.suomenmaa.fi/arkisto.php?doc=4390223.htm&alldepts=off

  Nuorisosäätiö Hiihtäjäntie 7, 00810 Helsinki Puhelin 09 7552 4700 Faksi 09 7552 4755 Sähköposti: asiakaspalvelu@nuorisosaatio.fi
  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
  Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
  Sulje

  Evästekäytännöt

  Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

  1. Mitä evästeet ovat?

  Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

  Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

  2. Miksi evästeitä käytetään?

  Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

  3. Mitä evästeitä käytetään?

  Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

  Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

  Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

  Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

  4. Evästeiden hallinta ja estäminen

  Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

  Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

  Sulje